Financiën

Algemeen

In de landen waar stichting “Aan Alle Volken” activiteiten ontplooit, zijn verenigingen of stichtingen gevormd naar wie stichting “Aan Alle Volken” fondsen overmaakt ter verwerkelijking van hun doelstellingen.
De eerste verantwoordelijkheid van deze verenigingen ligt bij lokale mensen in de betreffende landen. Zij beheren de fondsen die via de stichting worden gegeven, hetzij via bankrekeningen, hetzij in contant geld gedurende bezoeken. Hilvert Wijnholds was bij de oprichting van deze verenigingen betrokken en is adviserend lid van de besturen. Elke vereniging heeft van de betreffende instanties van het land een officiële goedkeuring om haar doelstellingen te verwerkelijken, verwoord in:

 • De statuten met o.a. de doelstellingen
 • Het intern reglement
 • Instructies voor de beheerraad

De doelstellingen zijn in elk land gelijkluidend, hoewel de activiteiten bepaald worden door bijzondere behoeften in betreffende landen. Hilvert Wijnholds en andere broeders maken regelmatig bezoeken in de bovengenoemde landen voor:

 • Het bijwonen van werkbesprekingen en jaarlijkse zittingen van bovengenoemde verenigingen/stichtingen
 • Het voeren van overleg met het dagelijks bestuur van deze verenigingen/stichtingen
 • Het begeleiden van projecten zoals o.a. alfabetisering, vertaalwerk, bevordering van volksgezondheid door poliklinische/ambulante hulp, kleinschalige tuin- en landbouw

Fondsen

De stichting ontvangt giften van personen en plaatselijke geloofsgemeenschappen in binnen- en buitenland. Naast rechtstreekse overboekingen aan stichting “Aan Alle Volken”, worden ook met zekere regelmaat giften overgemaakt door instanties die deze giften doorstorten. Deze fondsen zijn aanvullend bedoeld: de lokale bevolking werkt mee naar draagkracht en mogelijkheden. In de meeste landen is een stichting of vereniging vereist die ten opzichte van de regeringsinstanties verantwoordelijk is voor de openbare activiteiten die we in het Werk van de Heer mogen verrichten. De verantwoordelijkheid van de broeders die leden van de betreffende stichtingen zijn, beperken zich tot de materiële aspecten van het werk:

 • Beheer van fondsen, waarvan de bestemming na overleg is vastgesteld voor de activiteiten van stichting “Aan Alle Volken” via deze stichtingen/verenigingen
 • Onderhoud van roerende en onroerende goederen die eigendom zijn van deze stichtingen/verenigingen
 • Invoer, transport en verspreiding van Christelijke lectuur in de betreffende landen met vermelding van hun adres

In elke stichting vormen enkele broeders een beheerraad voor de dagelijkse gang van zaken. Vier keer per jaar stellen zij een budget op voor de komende drie maanden met de bede dat de Heer voorziet in de daarin vermelde behoeften.

Deze broeders worden enkele keren per jaar bijgestaan door een werkcomité dat met hen de boekhouding doorneemt. Gedurende de jaarlijkse algemene vergadering worden alle benodigde documenten besproken en daarna afgegeven bij de betreffende officiële instanties. Dit administratief werk vraagt veel tijd, zowel thuis door middel van overleg via e-mail en telefonisch onderhoud, als bij bezoeken. Maar het is nodig om de “bediening van het evangelie” en de “bediening van de Gemeente” (Kol. 1:23-25) op ordelijke wijze te verwerkelijken.

2 Korinthe 8

Een broeder uit één van deze landen noemt 2 Korinthe 8 graag het “hoofdstuk van de boekhouding”: een goede administratieve structuur is noodzakelijk, maar moet uitgevoerd worden met de gezindheid en inzet van de in dit hoofdstuk genoemde broeders.

Samenwerking met andere stichtingen

Stichting aan alle volken ontplooit haar activiteiten in enkele landen in Oost- en Zuid-Afrika. Zij ontvangt daarvoor ook fondsen via andere stichtingen in binnen- en buitenland, die dezelfde doelstelling hebben, maar wereldwijd ondersteuning en hulp verlenen, zoals:

Stichting “Uit het Woord der Waarheid”
Postbus 260
7120 AG Aalten
NEDERLAND

Stiftung Freunde Christliche Mission und Wohltätigkeit
Eiershaüser Str 54
35713 Eschenburg
DUITSLAND

Ausland-Missionskassen, Zürich, SCHWEIZ
Collaboration Œuvre du Seigneur

C.P. 95
1816 Chailly-Montreux
ZWITSERLAND

Association pour le Soutien au Message de l’Evangile
39 avenue de Branne
33370 Tresses
FRANKRIJK

Œuvre dans le Monde asbl
Rue des Merciers 14
1300 Wavre
BELGIUM

UK Foundation for Christian Service
5, Fir Close, Barnby, Beccles
Suffolk
NR34 7QE
UNITED KINGDOM

The Fund for Christian Service
1309 Canopy Oaks Drive
Minneola, Florida 34765-5692
USA

Foundation of Christian Service
9 Tracey Road St.
Catharines
Ontario
CANADA L2N 1P9

 

De werkzaamheden

De werkzaamheden van Stichting Aan Alle Volken zijn gericht op de uitvoering van de doelstellingen:

 • Bezoeken in Oost- en Zuid-Afrika waarvan in rondzendbrieven verslag gedaan wordt (zie: nieuwsbrieven).
 • Ondersteuning van de vele bezigheden van lokale werkers, hun mobiliteit en communicatie met hen via e-mail en mobiele telefoon.
 • Organisatie van Bijbelconferenties, gezinsconferenties, jeugdkampen, cursussen over tuin- en landbouwkundige en soortgelijke projecten.
 • Verspreiding van Bijbels en evangelisatielectuur; het organiseren van alfabetiseringsprogramma’s.
 • Huren/bouwen/onderhouden van Bijbelcentra inclusief inrichting en van lokalen om Christelijke bijeenkomsten te kunnen houden.
 • Het regelen van de administratieve en financiële verplichtingen die voortvloeien uit de activiteiten die verband houden met de uitvoering van de doelstellingen.
 • Het onderhouden van regelmatig contact met het dagelijks bestuur van de onder financiën genoemde stichtingen in Oost- en Zuid-Afrika.
 • Het bepalen van de uiteindelijke binnengekomen fondsen voor de driemaandelijkse budgetten van deze stichtingen in overleg met het dagelijks bestuur en de concrete besteding ervan.
 • Samenwerking met comités van plaatselijke broeders die de boekhouding van deze stichtingen vier keer per jaar nakijken.
 • Het onderhouden van contact met stichtingen en personen in binnen- en buitenland die fondsen overmaken aan Stichting Aan Alle Volken.

Financiële verantwoording

Sinds 2012 worden de jaarverslagen gepubliceerd op onze website. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd van de financiële positie.

Publicatiebalans 2012
Publicatiebalans 2013
Publicatiebalans 2014
Publicatiebalans 2015
Publicatiebalans 2016
Publicatiebalans 2017
Publicatiebalans 2018
Publicatiebalans 2019
Publicatiebalans 2020
Bestuursverslag 2020
Publicatiebalans 2021
Bestuursverslag 2021
Publicatiebalans 2022
Bestuursverslag 2022
Publicatiebalans 2023
Bestuursverslag 2023